Tại sao CM giải phóng dân tộc phải tiến hành bằng con đường bạo lực?

Theo học thuyết Mác- Lê-nin, có nhiều phương thức giành chính quyền cách mạng từ tay giai cấp thống trị, song kẻ thù không bao giờ tự nguyện giao chính quyền cho nhân dân. Vì vậy, cách mạng muốn thắng lợi phải dùng bạo lực của quần chúng nhân dân.
Đối cới các nước thuộc địa, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải được thực hiện bằng con đường bạo lực. Đây là bạo lực của quần chúng gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang với hai hình thức đấu tranh kết hợp chặt chẽ với nhau : đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
Để đi tới giành chính quyền cách mạng thì con đường bạo lực trước hết phải là cuộc khởi nghĩa vũ trang của quần chúng. Và trong thời đại mới, thời đại cách mạng vô sản thì cuộc vũ trang khởi nghĩa đó phải có sự liên kết, ủng hộ của cách mạng vô sản thế giới.

Trả lời Vi Du , 12:45 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan