Hoàn cảnh của hiệp ước nhâm tuất(1862)?

HOÀ ƯỚC NHÂM TUẤT 1862:
hiệp ước kí 5.6.1862 giữa Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp (đại diện cho vua Tự Đức) với phó đề đốc Bôna (Bonard; đại diện nước Pháp) sau khi Pháp đánh chiếm xong 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Kí trên chiến hạm Đuyperê (Duperré) của Pháp đậu trên sông Sài Gòn. Có ý kiến cho rằng trên chiến hạm Đuyperê chỉ là trao đổi uỷ nhiệm thư, còn việc kí được thực hiện tại Trường Thi (nay là Trung tâm Văn hoá Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch quận 1). Gồm 12 điều khoản; có các điều khoản chính: triều đình Huế giao cho Pháp 3 tỉnh (Biên Hoà, Gia Định, Định Tường) và đảo Côn Sơn; Pháp, Tây Ban Nha được tự do đi lại, truyền giáo; triều đình Huế phải bồi thường chiến phí cho Pháp và Tây Ban Nha. Là hiệp ước bất bình đẳng mở đầu cho sự đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Sau khi kí, Phan Thanh Giản bị cách chức, Lâm Duy Hiệp bị truy tước phẩm hàm.
Trả lời Vi Du , 15:20 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan