Mình muốn hỏi về nội dung cải cách của vua Rama V cụ thể là về mảng công thương nghiệp!?

Là vị vua thứ năm của triều Chakri, vua Rama đệ ngũ trị vì từ 1868 đến 1910.
Ông là vị vua đầu tiên của Thái lan xuất dương qua Singapore, Ấn độ, châu Âu. Với những điều mắt thấy tai nghe qua các chuyến đi, ông đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt đất nước và tạo điều kiện cơ bản cho việc phát triển công thương nghiệp.
Trước hết, ông canh tân và tập trung hệ thống hành chánh, tổ chức hệ thống bưu điện (1885), hệ thống đường sắt (1893), thành lập đại học đầu tiên, viện quốc gia hành chánh, trường quân sự, trường hải quân đầu tiên.
Năm 1902, ông áp dụng hệ thống tiền giấy và năm 1908 hệ thống thập phân. Chế độ nô lệ được bãi bỏ năm 1895. Ông cũng đã sáng suốt tuyển dụng một số chuyên gia nước ngoài.
Không có Rama đệ ngũ chắc chắn không có một đất nước Thái lan như hiện nay.
À mà sao không so sánh Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức nhỉ ? Đau lòng chăng?
Trả lời Vi Du , 17:14 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan