Lap dan y chung minh nuoc dai viet ta cua nguyen trai la mot an van day long tu hao dan toc?

A. Mở bài
- Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi (1380 - 1442) Hiệu ức Trai, một nhân vật lịch sử lỗi lạc toàn, tài hiếm có, người anh hùng dân tộc, ông là người Việt Nam đầu tiên được công nhận danh nhân văn hoá thế giới.
- 17 tháng chạp năm Đinh Mùi (Tức đầu năm 1428) sau khi quân ta đại thắng diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc. Thừa lệnh Lê TháI Tổ (Tức Lê Lợi) Nguyễn TrãI viết Bình Ngô đại cáo công bố sự nghiệp chống quân Minh thắng lợi. Nước Đại Việt ta trích phần mở đầu của Bình Ngô đại cáo.
- Nêu vấn đề chứng minh Nước Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc .
B. Thân bài : Chứng minh Nước Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
- Mở đầu tác giả nêu nguyên lý nhân nghĩa, là nguyên lý cơ bản làm nền tảng , cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là: Yên dân và Trừ bạo. (1 đ)
- Yên dân là làm cho dân được hưởng thái bình, hạnh phúc, muốn yên dân thì phải trừ diệt mọi thế lực bạo tàn.
- Nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thể hiện tư tưởng tiến bộ, tích cực, nhân nghĩa gắn với yêu nước chống xâm lược.
- Nhân nghĩa gắn liền với y/ nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ đchủ quyền dân tộc
- Lịch sử dân tộc có nền văn hiến lâu đời .
- Có cương giới, lãnh thổ rõ ràng.
- Có phong tục tập quán riêng.
- Có chế độ chủ quyền riêng song song tồn tại với các triều đại Trung Quốc.
- Sức mạnh của nhân nghĩa, sức mạnh của độc lập dân tộc là sức mạnh của chính nghĩa.
C. Kết bài : Khẳng định Bình Ngô đại cáo- Nước Đại Việt ta là lời tuyên ngôn độc lập tự chủ của nước đại việt, là áng văn tràn đầy tự hào dân tộc.
Trả lời Mai Le , 11:42 ngày 22/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan