Giải bài tập sinh học 9????

a) xét trên mạch đơn.
ta có X1 = g2 = 300
%X1 - %A1 =10 % ---> (300 - A1).10 = N/2 (*)
%G1 - %X1 = 20% ---> (G1 - 300).5 = N/2 (**)
%A2 - %G2 = 10 % = %T1 - %X1 ---> (T1 - 300).10 = N/2 (***)
từ (*) và (***) --> 300 - 10A1 =10T1 - 3000
--> A1 + T1 = 600
mÀ A1 + t1 + G1 + X1 = N/2 <---> 600 + 300 + G1 = N/2 <---> 900 +G1 = N/2
kết hợp với (**)
--> 900 + G1 = 5G1 - 1500
--> G1 = 600 = X2
thay G1 = 600 vào (**) --> N/2 = 1500 --> N = 3000
thay N/2 vào các pt (*) và (***) thì tính được ra A1,2 / T1,2
áp dụng ct tính A, T, X, G của cả gen.
A = A1 + A2 = T
G = X = g1 + g2

b)
số ribonu của ARN = N/2 = 1500
gọi x là sô lần sao mã của gen tạo nên ARN ( x nguyên dương )
ta có U = A gốc
--> U (2^x - 1) =600
thay U bằng với A1 và A2 vào pt trên
thay A1 vào pt, nếu x nguyên thì thỏa mãn --> mạch 1 là m gốc
.....................nếu x lẻ thì loại
thay A2 vào pt, nếu x nguyên thì m2 là mah gốc
.....................nếu x lẻ thì loại
--> mạch gốc thì:
A = T gốc
U = A gốc
G = X gốc
X = G gốc

c) ta có công thức
A mt = A của ARN ( 2^x - 1)
U mt = U (2^x - 1)
G mt = g (2^x - 1)
Xmt = X( 2^x - 1)
trong đó x là số lần sao mã của gen.

hết. k hiểu chỗ nào hỏi kỹ qua:
lanllung@gmail.com
saochoimoithoidai@yahoo.com
Trả lời Mai Le , 12:15 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan