Nguyên lý về sự phát triển và Ý nghĩa phương pháp luận.

1.Nội dung của nguyên lý.

a.Khái niệm phát triển.

-Quan điểm siêu hình cho rằng phát triển của các sựvật, hiện tượng chỉ là sự tăng giảm đơn thuần vềsố lượng không có sự thay đổi gì về chất của sựvật.

-Quan điểm biện chứng ( Triết học Mác – Lênin )

Pháttriển dùng để chỉ quá trình vận động của sự vậttheo khuynh hướng đi lên: Từ trình độ thấp đến trìnhđộ cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

 Pháttriển cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâuthuẫn khách quan vốn có của sự vật; là quá trình thốngnhất giữa phủ định các nhân tố tiêu cực từ sự vậtcó trong hình thái mới của sự vật.

b.Tính chất của sự phát triên.

-Tính khách quan của sự phát triển biểu hiện trong nguồngốc của sự vận động và phát triển. Đó là quátriình bắt nguồn từ bản thân sự vật, hiện tượng;là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật, hiệntượng đó.

-Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ởcác quá trình phát triển diễn ra trong mọi lĩnh vực tựnhiên, xã hội và tư duy; trong tất cả mọi sự vật hiệntượng và trong mọi quá trình, mọi giai đoạn của sựvật, hiện tượng.

-Tính đa dạng và phong phú: Phát triển là khuynh hướngchung của mọi sự vật hiện tượng, song mỗi sự vật,mỗi hiện tượng, mỗi lĩnh vực hiện thực lại có quátrình phát triển không hoàn toàn giống nhau.

2.Ý nghĩa phương pháp luận.

Nguyênlý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học đểđịnh hướng việc nhận thức thế giới và cải tạothế giới.

-Theo nguyên lý này, trong mọi nhận thức và thực tiễncần phải có quan điểm phát triển.

+Quan điểm này chỉ ra khi xem xét bất kỳ sự vật, hiệntượng nào cũng phải đặt chúng trong sự vận động,phát triển, vạch ra xu hướng biến đổi, chuyển hoá củachúng.

-Có quan điểm lịch sử, cụ thể trong nhận thức và giảiquyết các vấn đề trong thực tiễn, phù hợp với tínhchất phong phú, đa dang, phức tạp của nó.

+Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tư tưởngbảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với sự pháttriển.

Trả lời Mai Le , 13:37 ngày 17/01/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan