Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Nguyên nhân thắng lợi & Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 -1954 (Nâng Cao)

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946 - 1954 (NC)a) Nguyên nhân :
Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược can thiệp của ĐQ mỹ của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi = chiến dịch ĐBP và hiệp định giơnevơ 1954 về vấn đề ĐD trong gần 9 năm theo đuổi chiến tranh xâm lược ĐD có hơn 50 vạn lính pháp và tay sai bị tiêu diệt, bị thương và bị bắt. Pháp đã tiêu tốn gần 3000 tỷ frăng, nội các CP đã 20 lần lập lên lại đổ xuống, 7 lần pháp phải thay đổi cao uỷ, 8 lần phải thay đổi tổng chỉ huy quân viễn chinh pháp ở ĐD.

* Có được thắng lợi to lớn đó là do những nguyên nhân sau:
- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch HCM. ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn : "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh dựa vào sức mình là chính". Với chiến lược của một cuộc chiến tranh nhân dân ta đã tổ chức cả nước thành 1 mặt trận tạo nên thế trận cả nưóc đánh giặc "trăm họ cũng là binh, mỗi người dân là 1 người lính, mỗi góc phố là 1 pháo đài, mỗi làng là 1 trận địa vừa kháng chiến vừa kiến quốc". Có đường lối kết hợp đúng đắn giữa 2 nhiệm vụ c' ĐQ và c' phong kiến phù hợp với điều kiện lịch sử nước ra, đó là sự vận dụng sáng tạo CN M.Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của VN nên đã phát huy được sức mạnh của dân tộc.
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến c' pháp là thắng lợi của ý chí đoàn kết toàn Đảng toàn dân kiên quyết 1 lòng quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do theo tinh thần : "Thà hi sinh tấy cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", ý chí đoàn kết đó phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua mặt trận việt minh và hội LH quốc dân Việt Nam (sau là mặt trận liên việt) nhờ đó toàn dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ không quản ngại hi sinh nêu cao truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Phá tan mọi âm mưu chia rẽ của kẻ thù.
- Ta đã xây dựng được 1 lực lượng vũ trang nhd 3 thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích gan dạ, mưu trí dũng cảm., có được chiến thuật của cuộc chiến tranh nhân dân phong phú, sáng tạo đi từ du kích chiến lên vận động chiến. lực lượng quân đội ta luôn gắn bó với nhân dân, được nhân dân yêu thương đùm bọc, che trở.
- Có hậu phương lớn mạnh của chiến tranh nhân dân được xây dựng vững chắc về mọi mặt, đảm bảo cung cấp theo yêu cầu ngày càng tăng của cuộc kháng chiến về sức người, sức của.
- Ngoài những nguyên nhân chủ quan nói trên cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta còn có tinhf đoàn kết gắn bó giữa 3 nước ĐD đã phối hợp và giúo đỡ nhau chiến đấu cùng giành thắng lợi, cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, chính phủ, nhân dân các nước LX, TQ, các nước dân chủ khác của nhân dân pháp và nhân loại tiến bộ trên TG.

b) ý nghĩa:
- Cuộc kháng chiến chống pháp thắng lợi ta đã buộc pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân 3 nướ ĐD, làm thất bại âm mưu quốc tế hoá chiến tranh của ĐQ mĩ, chấm dứt ách thống trị thực dân kiểu cũ của pháp gần 1 thế kỷ trên đất nước ta.
- Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng 8, miền bắc hoàn toàn giải phóng , hàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, mở ra thời kỳ mới xây dựng CNXH, ở MB trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước là hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước; tạo điều kiện để giải phóng nửa nước còn lại ở MN, hoàn thành thống nhất đất nước.
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta đã giáng 1 đòn mạnh mẽ vào hệ thống thực dân, góp phần làm sụp đổ CN thực dân cũ, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là các nước á, phi.
- Chứng minh 1 chân lý của thời đại: trong điều kiện ngày nay, 1 dân tộc đất không rộng người không đông nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì dân tộc đó hoàn toàn thắng lợi.
- Đúng như chủ tịch HCM đã nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử, 1 nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng 1 nước thực dân hùng mạnh, đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam đồng thời cũng là thắng lợi các lực lượng hoà bình, dân chủ tiến bộ trên thế giới.ST
View more random threads:
  • Đề cương Bài 26 : ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI...
  • Giữ vững và phát triển thế chủ động trên chiến...
  • Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến...
  • Đề thi và đáp án tốt nghiệp 2010 môn Sử
  • Quá trình thành lập và phát triển của Hiệp hội...
  • Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03 -...
  • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập...
  • Để học thuộc và nhớ lâu các sự kiện Lịch sử
  • Bước phát triển mới của cách mạng Miền Nam giai...
  • Đề cương Bài 21: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN...
}; } };
Trả lời Son Dong , 14:21 ngày 17/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan