sinh 11 (bài 37:sinh trưởng và phát triển ở động vật)?

1) bởi vì : từ sâu bướm pt thành bướm trưởng thành thì nó đã trải qua 1 qt biến thái hoàn toàn : các mô các cơ quan cũ cua sâu tiêu biến đi , đồng thời các mô các cơ quan mới hình thành tạo nên bướm tt có cấu tạo khác hẳn với sâu bướm ..đặc biệt trong ống tiêu hóa của sâu bướm phá hoại cây cối có đầy đủ các enzim tiêu hóa pr , lipit, cacbonhidrat, nhưng trong ôth của bướm trưởng thành chỉ coa enzim saccaraza để tiêu hóa đường saccarozo--> nó chỉ hút mật hoa để sống nên ko gây hại cho cây trồng
2) giống nhau: đều là qt thay đổi số lượng ,khối lượng và kích thước tb
khác nhau :
+st :chỉ đơn thuần là sự tăng số lượng , kt tb trên cơ sở của qt nguyên phân
+pt : bao gồm cả sinh trưởng , cả phân hóa tb và phát sinh hình thái các cơ quan , cơ thể , tức là có cả biến đổi về chất lượng trong cơ thể
Trả lời Mai Le , 20:06 ngày 10/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan